Skundų nagrinėjimo procedūra

Jei manote, kad kredito unija “Saulėgrąža” pažeidė Jūsų teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių bei unijos teikiamų paslaugų, kreipkitės į kredito uniją “Saulėgrąža”.

Jūs turite teisę kreiptis į kredito uniją „Saulėgrąža“ ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojote arba turėjote sužinoti apie kredito unijos įvykdytą / vykdomą savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą.

Skundą privalote pateikti tvarkingai ir įskaitomai parašytą valstybine (lietuvių) kalba, nurodant šiuos duomenis:

 1. Pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė / pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas bei pridedamai atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
 2. Juridinio asmens arba asmens kodas;
 3. Skundo pateikimo data;
 4. Pareiškėjo kontaktinis adresas, kuriuo norima gauti atsakymą, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, jeigu turi;
 5. Pareiškėjo kontaktinio telefono ir/ar fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, kita kontaktinė informacija;
 6. Skundo esmė (skundžiami kredito unijos, jos darbuotojų ir (ar) atstovų veiksmai (ginčo aplinkybės)), motyvuoti, tikslūs ir aiškūs reikalavimai bei juos pagrindžiančių dokumentų kopijos (jei yra);
 7. Pareiškėjo (atstovo) parašas.

Skundas kredito unijai gali būti pateikiamas žemiau nurodytais kanalais:

 • elektroniniu paštu info@sauletaunija.lt (laišką pavadinkite „Skundas“);
 • Kredito unijos “Saulėgrąža” Klientų aptarnavimo vietoje adresu Jakšto g. 12, 01105 Vilnius;
 • Paštu: kredito unija “Saulėgrąža”, Jakšto g. 12, 01105 Vilnius;
 • Faksimilinio ryšio priemonėmis, taip pat kitomis telekomunikacijų priemonėmis, suteikiančiomis galimybę įrodyti informacijos pateikimo faktą ir pareiškėjo (jo atstovo) tapatybę bei parašą.

Skundą pateikti gali ir Jūsų atstovai, atstovaujantys Jus įstatymų nustatytais pagrindais. Jeigu skundą Jūsų vardu pateikia atstovas, skunde nurodomas pareiškėjo, kurio vardu kreipiasi atstovas, vardas, pavardė, asmens kodas, taip pat atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimo pagrindas bei pateikiamas atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas.

Tuo atveju, jeigu esate vartotojas, skundas turi būti išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas raštu kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per nurodytą laikotarpį dėl ne nuo kredito unijos priklausančių priežasčių, kurių kredito unija negali kontroliuoti, apie tai Jums bus pranešama, nurodant aiškias vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir pateiktas atsakymas. Visais atvejais atsakymas į skundą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) darbo dienas.

Kai pareiškėjas nėra vartotojas, skundas turi būti išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas raštu kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per nurodytą laikotarpį dėl ne nuo kredito unijos priklausančių priežasčių, kurių kredito unija negali kontroliuoti, apie tai pranešama pareiškėjui, nurodant vėlavimo pateikti atsakymą į skundą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir pareiškėjui bus pateiktas atsakymas į skundą.

Tuo atveju, jeigu esate vartotojas ir kredito unija netenkina skunde išdėstytų reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į kredito uniją turite teisę keiptis į Lietuvos banką dėl kilusio ginčo sprendimo.

Lietuvos banko kontaktai dėl vartotojų skundų priėmimo ir nagrinėjimo skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje: http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas.

Scroll to Top