Šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ visuotinis narių susirinkimas.

Kredito unijos „Saulėgrąža“, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 4, narių dėmesiui:

Pranešame, kad 2023 m. balandžio 20 d. šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

1. Stebėtojų tarybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

2. Valdybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

4. Vidaus audito tarnybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

5. Auditoriaus ataskaitos pristatymas.

6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

7. Metinės unijos pajamų ir išlaidų sąmatos pristatymas ir tvirtinimas.

8. Pelno (nuostolių) paskirstymas.

9. Atestuoto auditoriaus ar audito įmonės rinkimai ir atlygio limito nustatymas.

10. Įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

11. Stebėtojų tarybos nario rinkimas.

12. Valdybos nario rinkimas.

13. Kredito unijos „Saulėgrąža“ pertvarkymo plano ir metmenų pristatymas bei įgaliojimų valdymo organams suteikimas.

14. Pajinių įnašų išmokėjimo Kredito unijos „Saulėgrąža“ nariams tvarkos tvirtinimas.

15. Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo.

Susirinkimas įvyks 2023 m. balandžio 20 d. 9:00 val., Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos, o su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, sprendimo dėl pelno paskirstymo projektu ir auditoriaus išvada kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje, adresu A. Jakšto g. 12, Vilnius, nuo 09:00 val. iki 15:45 val.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Gintautas Piragius, tel.: +370 527 22877, +370 610 10175, el. paštas gintautas.piragius@sauletaunija.lt.

2023 m. balandžio 20 d. 9:00 val. neįvykus kredito unijos „Saulėgrąža“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, 2023 m. balandžio 21 d. 9:00 val., Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav, šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Kredito unijos „Saulėgrąža“ valdyba

Scroll to Top